Instytut im. Oskara Kolberga

Instytut im. Oskara Kolberga

W 1960 roku we Wrocławiu przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym została utworzona Redakcja „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga (DWOK). W roku 1962 prace przeniesiono do Poznania. Kierownikiem wówczas (do 1987 roku) był prof. Józef Burszta. Następnie zespołem kierował prof. Bogusław Linette. Zatrudniająca zespół specjalistów z dziedziny filologii, muzyki i etnografi Redakcja obrała sobie za cel publikacja spuścizny Kolberga. W 1998 roku przekształcono Redakcję w niezależnie działający Instytut im. Oskara Kolberga, a wynikiem tego były zmiany gospodarcze oraz zmiany form finansowania tych przedsięwzięć.

Od początku prac nad wydaniem spuścizny Oskara Kolberga czuwa Rada Naukowa. Jej pierwszym przewodniczącym był prof. Julian Krzyżanowski, następnie, po jego śmierci w 1976 r., stanowisko to objął prof. Gerard Labuda, a obecnie Radzie przewodniczy prof. Aleksander Posern-Zieliński.